FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PRO ČINNOST ČLENSKÝCH KLUBŮ SVAZU FUTSALU ČMFS


OBSAH


Tato směrnice upravuje postup při přijímání klubů (dále jen "kluby") do SF ČMFS, způsoby organizačních změn v klubech, zejména pak stanoví pravidla pro převod členských práv, slučování a rozdělování klubů a důsledky plynoucí z tohoto pro účast jejich družstev v soutěžích, jakož i organizační a sportovně technické důsledky zániku členství klubu v SF ČMFS. Hovoří-li se v ní o klubech či oddílech, jedná se vždy pouze o kluby a oddíly futsalu.
 

Článek 1
Přijetí klubu do SF ČMFS

 1. Členy SF ČMFS se mohou stát kluby, které jsou občanskými sdruženími nebo obchodními společnostmi (členství obchodních společností upravuje samostatný předpis)  

 2. O přijetí za člena SF ČMFS rozhoduje KF ČMFS na základě písemné přihlášky a předložení stanov, či jiného zakládacího dokumentu. Přihláška do SF ČMFS obsahuje prohlášení o členství, že vstupuje do SF ČMFS dobrovolně, zavazuje se zejména dodržovat Statut SF a ostatní předpisy SF ČMFS a podřizovat se rozhodnutím orgánům SF ČMFS. Přihláška musí obsahovat doporučení uchazeče okresní Komisí futsalu a musí k ní být přiložen doklad o tom, že uchazeč je právnickou osobou (stanovy potvrzené MV, výpis z obchodního rejstříku)  

 3. Nový člen je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno identifikační číslo platné v rámci ČMFS.  

 4. Členství obchodních společností v ČMFS (viz body 1 a 2 tohoto článku) je povoleno pouze v 1. a 2.Celostátní lize futsalu a mimo rozhodnutí KF ČMFS o přijetí za člena je toto členství potvrzováno i VV ČMFS. Jakékoliv články této směrnice týkající se obchodních společností se proto vztahují pouze na kluby 1. A 2.CL.

 

Článek 2
Členská práva a povinnosti

 1. Práva a povinnosti členů SF ČMFS upravuje Statut, řády a předpisy SF ČMFS. Některá práva a povinnosti členů SF ČMFS mohou být upravena smlouvami mezi členem a SF ČMFS.  

 2. Práva a povinnosti jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy SF ČMFS. O případném převodu členských práv a s tím souvisejících povinností rozhoduje KF ČMFS. Členství člena SF ČMFS, který svá práva a povinnosti převedl se souhlasem KF ČMFS, zanikne. Subjekt, na něhož byla členská práva převedena, se stává členem SF ČMFS se všemi členskými právy a povinnostmi vůči SF ČMFS, jeho členům a účastníkům soutěží, které měl předávající členský klub.

 

Článek 3
Název a sídlo klubu

 1. Rozhodující znaky právní identifikace klubu tvoří jeho název a sídlo. Družstva klubu ve všech věkových kategoriích jsou povinna startovat pod jedním, pro všechny společným názvem, pod kterým je klub registrován u MV ČR nebo zapsán v obchodním rejstříku. Tento název je oficiálním názvem klubu a musí být uváděn v přihláškách do soutěží, ostatních dokladech klubu a v regist. průkazech všech hráčů klubu  

 2. Pokud je klub obchodní společností, může být jeho právní forma na jeho žádost uváděna v registračních průkazech hráčů (s.r.o., a.s.). Taková informace o právní formě klubu se nepoužívá v jiných dokumentech (tabulky, atd.)  

 3. Klub je povinen hrát soutěžní utkání svého A družstva, jichž je pořadatelem, na hřišti v místě svého sídla s výhradou použití čl. 29 Soutěžního řádu. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit příslušný řídící orgán v soutěžích, které řídí.

 

Článek 4
Změna názvu

 1. Změna názvu klubu je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od názvu dřívějšího (např. FK místo SK). Změna názvu klubu musí být doložena příslušným dokladem MV ČR nebo výpisem z obchodního rejstříku.  

 2. Název klubu je možno měnit vždy jen pouze po skončení soutěžního ročníku, tj. od 30. 6. a nejpozději do 31.7. Klub je povinen uvést nový název v přihlášce do soutěže a zabezpečit výměnu registračních průkazů všech svých hráčů s přesným uvedením nového názvu klubu na pracovišti registračního úseku ČMFS.

 

Článek 5
Společná ustanovení o sloučení a rozdělení klubů

 1. Kluby se mohou slučovat a rozdělovat za podmínek a způsobem stanoveným v jejich statutárních dokumentech, předpisech ČMFS a na základě zákona. Důsledkem takových změn je zpravidla změna zařazení jejich družstev do soutěží. Sloučení nebo rozdělení klubu je možné výhradně v době mezi ukončením soutěžního ročníku a losovacím aktivem nového soutěžního ročníku. Je zcela vyloučeno provést sloučení či rozdělení klubu v průběhu soutěžního ročníku.  

 2. Návrh sloučení či rozdělení je třeba připravit s dostatečným časovým předstihem. Návrh sloučení a rozdělení klubu je nutno oznámit nejpozději do 30.4. běžného roku orgánům SF ČMFS, které řídí soutěže, v nichž startují družstva slučovaných či rozdělovaných klubů. Součástí oznámení orgánům SF ČMFS musí být písemný projekt sloučení či rozdělení klubů. Kluby, které neoznámí návrh svého sloučení či rozdělení do 30.4. a které nepředloží zároveň projekt sloučení či rozdělení, se v příslušném roce nemohou sloučit ani rozdělit. Orgán ČMFS rozhodující o sloučení či rozdělení s konečnou platností (čl.8.odst.1), je povinen do 30 dnů u obchodní společnosti a do 60 dnů u občanského sdružení od oznámení sdělit klubům, zda s projektem souhlasí či nikoli.  

 3. Projekt sloučení či rozdělení občanských sdružení musí obsahovat:
  1. usnesení orgánů klubu (zpravidla valných hromad) o sloučení či rozdělení klubu
  2. návrh převodu družstev do klubu vzniklého sloučením či do klubů vzniklých rozdělením,
  3. návrh smlouvy, případně již schválenou smlouvu, o převodu závazků klubu, který zanikne.
   

 4. Projekt sloučení, splynutí či rozdělení obchodní společnosti musí mít náležitosti stanovené obchodním zákoníkem, s tím, že v něm musí být uveden rovněž návrh převodu družstev obdobně jako při sloučení či rozdělení občanských sdružení (odst. 3 písm. b) tohoto článku).  

 5. Klub, který byl v jednom roce účastníkem sloučení, splynutí či rozdělení, nemůže se v témže roce znovu sloučit, splynout či rozdělit  

 6. Při rozhodování o povolení sloučení, splynutí či rozdělení klubů jsou řídící orgány ČMFS povinny brát ohled především na možnost dalšího působení družstev mládeže těchto klubů. Je nepřípustné, aby v důsledku sloučení, splynutí či rozdělení zaniklo byť jediné družstvo mládeže. Proti tomu, kdo zánik družstva mládeže způsobí vyvodí řídící orgán soutěže disciplinární případně sportovně technické důsledky.

 

Článek 6
Sloučení klubů

 1. Výsledkem sloučení klubů je buď zánik jednoho z nich a právní kontinuita druhého nebo případ, kdy slučující se kluby oba zaniknou a vytvoří zcela novou právnickou osobu (u obch. spol. - splynutí).  

 2. Jestliže je klub občanským sdružením, může se sloučit jen s klubem, který je také občanským sdružením. Slučovat se mohou kluby v rámci jedné obce nebo v okruhu vzdálenosti svých sídel, který není větší než 10 km. Vzdálenost se počítá od hranice jedné obce k hranici druhé obce.  

 3. Je-li klub obchodní společností, může se sloučit nebo splynout jen s klubem, který je obchodní společností a má stejnou právní formu, na základě splnění podmínek, které stanoví obchodní zákoník a tento předpis. Se sídlem klubu vzniklého sloučením resp. splynutím musí vyslovit souhlas KF ČMFS (resp. VV ČMFS). Bez tohoto souhlasu nebudou družstva klubu zařazena do soutěží.  

 4. Sloučení či splynutí obchodních společností a sloučení občanských sdružení musí být právně doloženo (sdělení MV, ověřená kopie návrhu na zápis do obchodního rejstříku se zaplaceným soudním poplatkem, resp. výpis z obchodního rejstříku) do dne losovacího aktivu A družstev. Jinak se má za to, že klub nepřihlásil svá družstva do soutěže.  

 5. Ve všech případech sloučení a splynutí zůstává nástupnickému klubu právo na účast v soutěžích, v nichž byla zařazena družstva zaniklého klubu (ů). To však jen tehdy, je-li start družstev v soutěžích z hlediska soutěžního řádu možný (např. start družstev klubu v různých skupinách jedné třídy soutěže). Pokud by tomu tak nebylo, mohou být družstva zařazena do nižších tříd soutěže.

 

Článek 7
Rozdělení klubů

 1. Výsledkem rozdělení klubu je buď zánik původního klubu a vznik nových klubů nebo právní kontinuita původního klubu a oddělení nového klubu (ů).  

 2. Jestliže je klub občanským sdružením, může se rozdělit jen na kluby, které jsou občanskými sdruženími. Rozdělení je možné jen v rámci jedné obce nebo do okruhu vzdálenosti sídel nových klubů, který není větší než 10 km. Vzdálenost se počítá od hranice jedné obce k hranici druhé obce.  

 3. Je-li klub obchodní společností, může se rozdělit jen na kluby, které jsou obchodními společnostmi a mají stejnou právní formu jako klub původní, na základě splnění podmínek, které stanoví obchodní zákoník a tento předpis. Se sídly obchodních společností vzniklých rozdělením, musí vyslovit souhlas KF ČMFS a VV ČMFS. Bez tohoto souhlasu nebudou družstva klubů zařazena do soutěží.  

 4. Rozdělení obchodních společností a rozdělení občanských sdružení musí být právně doloženo jako u sloučení či splynutí, do dne losovacího aktivu A družstev. Jinak se má za to, že kluby nepřihlásily svá družstva do soutěže.  

 5. Jestliže se klub rozdělí na dva či více nových klubů, musí příslušný řídící orgán rozdělujícího se klubu v projektu rozdělení (čl.5 odst.3) určit, v kterých soutěžích, v nichž dosud startovala družstva rozdělujícího se klubu, jsou nástupnickými družstva klubů vzniklých rozdělením

 

Článek 8
Rozhodování o sloučení a rozdělení klubů

 1. Návrhy sloučení, splynutí a rozdělení klubů schvalují řídící orgány SF ČMFS na základě předložení projektů a dalších dokumentů a informací slučujícími se kluby. V případě, že jde o sloučení či rozdělení, které podle zařazení družstev klubů do soutěží, které jsou občanskými sdruženími, spadá do kompetence dvou nebo více řídících orgánů nižší soutěže. O sloučení, splynutí či rozdělení klubu, který je obchodní společností rozhoduje KF ČMFS a VV ČMFS. Řídící orgány dbají, aby sloučení či rozdělení proběhla v souladu se zákony, stanovami, řády a předpisy ČMFS a statutárními dokumenty klubů. Pokud tomu tak nebude, řídící orgán rozhodující s konečnou platností, návrh sloučení nebo rozdělení klubů neschválí.  

 2. Vůči rozhodnutí řídícího orgánu rozhodujícího s konečnou platností o schválení sloučení či rozdělení je možno podat podnět k přezkoumání ke KF ČMFS do 15 dnů ode dne dojití jeho rozhodnutí nebo v téže lhůtě pokud nerozhodl v době stanovené v čl.5 odst.2. Přezkoumání konečného rozhodnutí KF ČMFS nebo VV ČMFS není přípustné.  

 3. Řídící orgán SF ČMFS, který rozhoduje o sloučení či rozdělení klubu s konečnou platností může v každém případě stanovit za takový akt příslušný poplatek. Okresní orgán do 2.000,- Kč. Krajský orgán od 2.000,- do 7.000,- Kč a KF ČMFS od 7.000,- do 20.000,- Kč. Řídící orgán, který je oprávněn rozhodovat s konečnou platností je povinen oznámit částku slučujícím nebo rozdělujícím se klubům, při schválení návrhu sloučení či rozdělení (čl.5 odst.2). Kluby jsou povinny uhradit částku odpovídajícím řídícím orgánům společně podle dohody nejpozději do losovacího aktivu orgánu ČMFS, který rozhodoval s konečnou platností. Jinak nebudou družstva sloučených či rozdělených klubů zařazena do soutěží.  

 4. Řídící orgány ČMFS nezařadí družstva sloučených či rozdělených klubů do soutěží, pokud se tyto kluby odchýlí od schváleného návrhu a projektu sloučení či rozdělení.

 

Článek 9
Zákaz postupování soutěží

 1. Je nepřípustné, aby klub postoupil místo svého družstva v soutěži jinému klubu (tzv. "kupování soutěží").  

 2. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na převod družstva mládeže do jiného klubu aniž by došlo ke sloučení či rozdělení klubu. Takový převod je možný jen se souhlasem zainteresovaných klubů a řídícího orgánu SF ČMFS převáděného družstva, pokud je důvodný předpoklad, že družstvo mládeže bude mít v novém klubu lepší zabezpečení (sportovní škola, sportovní středisko, klub 1. a 2. CL). Musí však jít o převod družstva v rámci jedné obce nebo do vzdálenosti 10 km od sídla dosavadního klubu. Hráče lze v novém klubu zaregistrovat jen s jejich souhlasem.  

 3. Návrh budoucího převodu družstva mládeže je nutno řídícímu orgánu ČMFS předložit k rozhodnutí do 31.5. běžného roku. Jinak se takový převod nemůže v příslušném roce uskutečnit.

 

Článek 10
Zánik členství v SF ČMFS

 1. Členství v ČMFS zaniká vystoupením klubu z ČMFS na základě písemného sdělení klubu KF ČMFS. Činnost všech družstev klubu končí dnem dojití písemného sdělení.  

 2. KF ČMFS může odejmout členství v ČMFS pro hrubé nebo opakované porušování členských povinností klubu. Členství zaniká dnem rozhodnutí KF ČMFS o odnětí členství. Tímto dnem také končí účast všech družstev klubu v soutěžích.  

 3. Členství zaniká rovněž právním zánikem občanského sdružení na základě zákona. Členství obchodní společnosti zaniká jejím zrušením, pokud obchodní společnost neprokáže, že se ruší bez likvidace a že její členská práva a povinnosti přebírá její právní nástupce. Takové převzetí práv a povinností je možné jen se souhlasem KF ČMFS a VV ČMFS. Dnem právního zániku či zrušením člena končí účast družstev klubu v soutěžích, pokud klub neodhlásil družstva ze soutěží ještě před svým právním zánikem či zrušením.  

 4. Pokud členství klubu, který je občanským sdružením, nezanikne žádným ze způsobů uvedených v odst. 1-3, řídící orgán doporučí KF ČMFS, aby rozhodla o zániku členského klubu, jestliže v uplynulých dvou soutěžních ročnících neměl zařazeno v soutěžích SF ČMFS ani jedno družstvo a nepřihlásil žádné své družstvo do nového soutěžního ročníku. Pokud v klubu vzniknou opět podmínky pro účast některého družstva v soutěžích SF ČMFS, musí klub podat do SF ČMFS novou přihlášku.  

 5. Jestliže členství klubu, který je obchodní společností nezanikne žádným ze způsobů uvedených v odst. 1-3 ukončí je KF ČMFS a VV ČMFS svým rozhodnutím, a to tehdy, jestliže klub neměl v posledním soutěžním ročníku zařazeno v soutěžích SF ČMFS ani jedno družstvo a žádné své družstvo nepřihlásil ani do nového soutěžního ročníku. Pokud v klubu vzniknou opět podmínky pro účast některého družstva v soutěžních SF ČMFS musí klub podat do SF ČMFS novou přihlášku.

 

Článek 11
Převod práv člena SF ČMFS

V případě zániku členství může KF ČMFS v zájmu prospěchu futsalu rozhodnout, že členská práva převede na jinou právnickou osobu , která se stane členem SF ČMFS na místo subjektu, jehož členství v SF ČMFS zaniklo. Přednostně však toto právo nabídne tomu, komu náleželo před jeho převodem na člena, jehož členství zaniklo, pokud takový subjekt ještě existuje. V takovém případě družstva zaniklého člena pokračují dále v soutěžích a stávají se družstvy nového klubu na nějž byla členská práva převedena.
 

Článek 12
Členská evidence

 1. Kluby, které jsou občanskými sdruženími, jsou povinny vést přesnou evidenci (matriku) svých členů. Ke kontrole této povinnosti jsou oprávněny odpovídající řídící orgány SF ČMFS. Okresním komisím futsalu je doporučeno kontrolovat způsob vedení členské evidence klubů majících sídlo v jejich okrese v přestávkách soutěžních ročníků, totéž platí pro krajské komise futsalu.  

 2. Náležitosti vedení členské evidence a podmínky prokazování členství stanoví občanská sdružení ve svých stanovách, nebo v rozhodnutí svých orgánů.

 

Článek 13
Přechodná a závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení na zasedání KF ČMFS 12.06.2004 a její závazný výklad je oprávněna provádět pouze KF ČMFS.

 

NĚKTERÉ PŘÍPADY ŘEŠENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN V KLUBECH

Chtěli bychom uvést alternativy, které se při slučování, rozdělování klubů a převodu členských práv a povinností mohou vyskytovat a také říci, jak se v takových případech nakládá s registrací hráčů. To je problém, na který kluby při svých úvahách o slučování či rozdělování často zapomínají, což mezi nimi vede ke vzniku sporů o registraci hráčů.

Pro účely tohoto článku si stanovme, že pojem klub budeme používat pro každého člena ČMFS, ať je právnickou osobou (obč. sdružením) nebo oddílem v TJ, tělocvičné jednotě Sokola či jiném občanském sdružení. Z výše cit. směrnice pak vyplývá, že sloučení je možné jen mezi občanskými sdruženími navzájem a mezi obchodními společnostmi. Stejně tak rozdělení. Následující případy sloučení a rozdělení klubů se však týkají jen občanských sdružení.

Při sloučení klubů mohou nastat zejména následující varianty:

 1. Oba jsou právnickými osobami. Jeden zanikne, druhý zůstává a přebere členská práva a povinnosti zaniklého člena.

 2. Oba jsou právnickými osobami. Oba zaniknou. Vytvoří se nový klub, který převezme práva a povinnosti zaniklých klubů.

 3. Oba jsou právnickými osobami. Oba zaniknou a jejich práva a povinnosti převezme již existující právnická osoba nebo oddíl.

 4. Oba jsou oddíly. Jeden zanikne a jeho a povinnosti převezme druhý.

 5. Jeden je právnická osoba, druhý je oddíl. Právnická osoba zůstává, oddíl zanikne a jeho práva a povinnosti převezme právnická osoba.

 6. Jeden je právnická osoba, druhý je oddíl. Právnická osoba zanikne a její práva a povinnosti převezme oddíl.

Hovoříme-li o zániku, máme na mysli zánik členství v SF ČMFS, který se v těchto případech slučování uplatní buď formou ukončení činnosti (při trvající právní existenci klubu) nebo spolu s právním zánikem člena. Ve všech výše uvedených případech se hráčům zaniklých klubů zrušuje registrace. Takoví hráči se mohou nově nechat zaregistrovat v kterémkoli klubu. Je proto třeba, aby klub, který po sloučení dále zůstává členem ČMFS získal hráče zaniklého klubu, pokud o ně má zájem, tím, že jim dá podepsat nové přihlášky k registraci.

Při rozdělení klubů se vyskytují zejména tyto varianty:

 1. Právnická osoba zanikne a vytvoří dva nebo více klubů (právnických osob, oddílů), které dosud nebyly členy ČMFS. Tyto nové kluby převezmou každý část jejích práv a povinností vymezených v soutěžích.

 2. Právnická osoba zůstává členem ČMFS, ale oddělí se od ní právnická osoba nebo oddíl, který přebírá část práv a povinností vymezených místy v soutěžích.

 3. Oddíl zanikne a vytvoří se z něj dva či více klubů (oddílů nebo právnických osob), které převezmou části jeho práv a povinností vymezených místy v soutěžích.

 4. Oddíl zůstává členem ČMFS, ale oddělí se od něj právnická osoba nebo oddíl, který přebírá část jeho práv a povinností vymezených místy v soutěžích.

V případech, kdy klub zanikne, se vždy zruší také registrace hráčů, kteří se mohou nechat zaregistrovat v kterémkoli klubu. Proto kluby vzniklé rozdělením musí s takovými hráči jednat, pokud je chtějí získat a nechat jim podepsat přihlášku k registraci. Jestliže dojde k rozdělení tím způsobem, že klub nezaniká, ale odděluje se od něho část, která se stane oddílem nebo právnickou osobou, pak hráči původního klubu, kteří mají zájem, mohou podepsat přihlášku k registraci do klubu vzniklého v důsledku oddělení. Tento případ není výslovně upraven v Registračním řádu, ale z logiky oddělení klubu vyplývá, že má-li klub vzniklý oddělením mít šanci uplatňovat svá členská práva a povinnosti, které na něho přešly (účast v soutěžích), musí k tomu mít také patřičné hráče.

V ČMFS dochází podle čl. 3 odst. 6 Stanov ČMFS rovněž k převodu práv a povinností členů na jiný klub, který se stane členem ČMFS na místo subjektu, jehož členství v důsledku převodu práv a povinností zaniklo.

 1. Převod práv a povinností člena ČMFS z občanského sdružení na obchodní společnost.

 2. Převod práv a povinností člena ČMFS z obchodní společnosti na občanské sdružení.

 3. Převod práv a povinností člena ČMFS z obchodní společnosti na obchodní společnost.

 4. Převod práv a povinností člena ČMFS z občanského sdružení na občanské sdružení.

Při převodu práv a povinností z obchodní společnosti nemusí jít, tak jak je tomu u sloučení či rozdělení, o obchodní společnosti, které mají stejnou právní formu (s.r.o. či a.s.). Hráči budou registrováni v klubu, který členská práva a povinnosti převzal. Jde totiž o zánik a vznik členství v ČMFS specifickým způsobem, který s sebou nenese žádné organizační změny a zejména práva k účasti klubu ve všech soutěžích jsou přebírajícím klubům zachována. Je proto třeba, aby byla zachována i práva nového člena k registraci hráčů.

V případech převodu práv a povinností jde vždy o převod všech členských práv k účasti družstva v soutěžích, neboť členská práva jsou nedělitelná (čl.3, odst. 5 Stanov ČMFS). Jinak, v případě převodu jen části k účasti v soutěžích, by se jednalo o postoupení místa v soutěži či soutěžích, které je podle cit. ustanovení stanov a čl. 10 odst. 1 organizační směrnice nepřípustné.

nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate