FOTBAL.CZ - Legislativa Futsalu - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Legislativa Futsalu

REGISTRAČNÍ ŘÁD SVAZU FUTSALU ČMFS

OBSAH


 

článek 1
Základní ustanovení

 1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Českomoravského fotbalového svazu (dále jen "ČMFS"), který stanoví jeho příslušnost (členství) k určitému klubu, oddílu či jinému subjektu (dále jen "klub") oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží futsalu pořádaných v rámci ČMFS.  

 2. Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 6 let. Hráč může být ve futsalu registrován pouze za jeden klub ČMFS. Hráč nesmí být zároveň registrován ve futsalovém klubu v zahraniční fotbalové asociaci.  

 3. Start v soutěžích SF ČMFS se umožňuje pouze hráči, který je registrován.  

 4. Dokladem o registraci je registrační průkaz hráče, který je majetkem ČMFS.

 

článek 2
Podklady pro registraci

 1. Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis "Přihláška k registraci". Přihláška k registraci obsahuje následující údaje:
  • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo
  • PSČ, bydliště, okres
  • úplný název klubu futsalu, za který chce být hráč registrován a identifikační číslo přidělené klubu od ČMFS
  • souhlas klubu s registrací (razítko a podpis)
  • u hráčů mladších 15ti let souhlas zákonného zástupce
  • vlastnoruční podpis hráče
  Přihláška se zasílá registračnímu oddělení SF ČMFS (KF ČMFS, Diskařská 100, 160 17 Praha 6 - Strahov) v jednom vyhotovení.  

 2. K řádně vyplněné přihlášce k registraci přiloží hráč doklad o zaplacení registračního poplatku ve výši 50,- Kč jde-li o juniora (žáka či dorostence, tj. mladšího 18 let) a 100,- Kč jde-li o dospělého hráče. Dokladem o zaplacení je originální útržek oficiální poštovní poukázky ČMFS s uvedeným variabilním symbolem futsalu 649/401). Mění- li se registrace v důsledku změny názvu klubu, uhradí hráč bez ohledu na věk za změnu poplatek ve výši 50,- Kč. Klub může požádat o výměnu registračního průkazu proto, že fotografie hráče v průkazu již neodpovídá jeho skutečné podobě. Výměna průkazu se z tohoto důvodu u hráče mladšího 18 let provádí bezplatně, u hráče staršího 18 let činí poplatek 100,- Kč. Hráč dále přiloží svoji fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm (pasová). Za řádné vyplnění přihlášky k registraci a pravdivost všech údajů odpovídají hráč a klub. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů a neoprávněné podání přihlášky k registraci (čl.1.2.) jsou disciplinárním proviněním a má za následek herní důsledky v případě, že hráč nastoupí na registrační průkaz vyhotovený na základě výše uvedených skutečností.  

 3. Na základě podkladů pro registraci vyhotoví Registrační oddělení ČMFS registrační průkaz v souladu Provozním řádem úseku registrace ČMFS. .  

 4. Registrační oddělení je oprávněno na žádost klubu vyhotovit seznam jeho hráčů, kteří jsou registrováni v ústředním registru ČMFS. Poplatek za každou započatou stránku seznamu činí 200,- Kč.

 

článek 3
Registrační průkaz

 1. Registračním průkazem je hráč povinen se prokázat v případech stanovených předpisy a řády SF ČMFS.  

 2. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo tak závažnému poškození registračního průkazu, že jsou podle něj identifikace hráče a zjišťování údajů obsažených v něm nemožné, musí hráč požádat o vydání duplikátu.  

 3. O vydání duplikátu požádá hráč se stručným odůvodněním rovněž v případech, kdy u něj dojde ke změně jména, příjmení či zásadní změně podoby na fotografii.  

 4. V případech uvedených v odst. 2 a 3 zašle hráč registračnímu oddělení ČMFS také dosavadní registrační průkaz (pokud nebyl ztracen).  

 5. Poplatky za vystavení duplikátu jsou stejné jako při vystavení nového registračního průkazu (100,- Kč za hráče).

 

článek 4
Změny v registraci

 1. Změna v registraci (čl. 1, odst.1) se provede na základě rozhodnutí orgánů činných v přestupním řízení (matriční subkomise, příp. ORK SF ČMFS) o přestupu hráče.  

 2. Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném klubu, zůstává hráč registrován za mateřský klub. O hostování se provede záznam v ústředním registru a pro období hostování se vydá hráči registrační průkaz opravňující jej ke startu za klub v němž hostuje. Skutečnost, že jde o hostování, se v registračním průkazu vyznačí. Po skončení hostování hráč registrační průkaz s vyznačením "hostování" vrátí a registrační oddělení ČMFS mu opět zhotoví registrační průkaz za mateřský klub. Lhůty na délku hostování a jeho uskutečňování stanoví Přestupní řád SF ČMFS.
  Hostování lze předčasně ukončit jen na základě písemné dohody obou klubů a hráče, ke které je přiložen registrační průkaz hráče s vyznačením "hostování".  

  1. Dojde-li k zániku členství v SF ČMFS u klubu, za nějž je hráč registrován, zrušuje se dnem zániku členství klubu rovněž registrace hráče za takový klub. To platí i v případech, zanikne-li členství klubu v SF ČMFS v důsledku jeho sloučení s jiným klubem nebo v důsledku jeho rozdělení.
  2. Jestliže dojde k rozdělení klubu tím způsobem, že jeho členství v SF ČMFS nezanikne, ale oddělí se od něho část, která se stane novým členským klubem SF ČMFS, pak se registrace za původní klub zruší jen tehdy, podepíše-li hráč přihlášku k registraci do klubu, který vznikl takovým dělením.
  3. Pokud se uskuteční převod práv a povinností člena SF ČMFS, dojde v souvislosti s převodem práv a povinností dosavadního členského klubu SF ČMFS na nový členský klub také k převodu registrací všech hráčů, kteří byli ke dni převodu registrováni za klub, jehož členství v SF ČMFS zaniklo, do klubu, který práva a povinnosti SF ČMFS od takového klubu převzal.
  4. Pravidla pro výše uvedenou problematiku upravuje Statut SF ČMFS a Směrnice pro činnost členských klubů SF ČMFS.
   

 3. Za každé vystavení registračního průkazu (s výjimkou změny názvu, která podléhá přestupním poplatkům podle Přestupního řádu Svazu futsalu) je poplatek ve stejné výši jako při vystavení původního registračního průkazu (100,- Kč za hráče).

 

článek 5
Zrušení registrace

 1. Registrace se zruší, požádá-li o zrušení registrace mateřský klub hráče. Mateřský klub je povinen o zrušení registrace požádat písemnou formou.  

 2. Registrace se také zruší na základě písemné odhlášky hráče z registrace.  

 3. Dojde-li k zániku klubu, za nějž byl hráč registrován a potvrdí-li toto zrušení řídící orgán soutěže, do níž klub náležel, zrušuje se dnem zániku klubu rovněž registrace hráče za zaniklý klub. To platí i v případech, zanikne-li klub v důsledku sloučení s jiným klubem nebo v důsledku rozdělení klubu a hráč nemá zájem startovat v novém klubu.  

 4. Jestliže přestoupí do zahraničního klubu amatérský hráč proti námitkám mateřského klubu nebo nevyjádří-li se mateřský klub v jeho přestupu, jeho registrační záznam za mateřský klub v ústřední registraci se ponechá. Při návratu ze zahraničního klubu je hráč registrován za mateřský klub. Obdobně se postupuje v případě, že hráč v zahraničí hostuje (je zapůjčen).

 

článek 6
Obnova registrace

 1. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti mateřského klubu, se může nechat zaregistrovat za jiný klub po 6 měsících od dne písemného obdržení (doporučená pošta) žádosti mateřského klubu na Registrační oddělení ČMFS.  

 2. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho osobní písemné odhlášky z registrace, se může nechat za jiný než mateřský klub zaregistrovat 12 měsíců od dne písemného obdržení (doporučená pošta) žádosti hráče na Registrační oddělení ČMFS. V těchto případech neztrácí klub, za nějž byl hráč naposledy registrován, nárok na odstupné podle Přestupního řádu SF ČMFS. Registrační úsek je povinen vést v ústředním registru hráče ještě po dobu 3 let ode dne, kdy mu byla zrušena jeho registrace.  

 3. Hráč, jemuž byla zrušena registrace v důsledku zániku členství klubu za nějž byl registrován u SF ČMFS (potvrzeného řídícím orgánem soutěže, do níž klub náležel) se může nechat zaregistrovat kdykoli za kterýkoli klub.  

 4. Hráč, jemuž byla zrušena registrace v důsledku jeho přestupu do zahraničí, se může po splnění podmínek stanovených "Řádem FIFA upravujícím statut a přestupy hráčů" při návratu do ČR nechat zaregistrovat za kterýkoli klub. To se však netýká případů upravených čl.5.4.tohoto RŘ.  

 5. Při obnově registrace se postupuje podle čl. 2.

 

článek 7
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li ke sporu mezi kluby o oprávněnost registrace hráče, rozhoduje v prvním stupni Matriční subkomise KF ČMFS. Při odvolání proti rozhodnutí Matriční subkomise KF ČMFS rozhoduje ORK SF ČMFS. Odvolání musí splňovat veškeré náležitosti dané Odvolacím řádem ORK SF ČMFS. Rozhodnutí ORK SF ČMFS je konečné.  

 2. První registraci hráče je možno provést kdykoliv během roku. Změny, zrušení a obnovy v registraci se provádějí výhradně v termínech stanovených Přestupním řádem SF ČMFS, příp. jinými předpisy. Náležitosti upravuje též Provozní řád registračního oddělení ČMFS.  

 3. Závazný výklad tohoto Registračního řádu SF ČMFS je oprávněna provádět pouze KF ČMFS.  

 4. Tento Registrační řád SF ČMFS schválila KF ČMFS 12.06.2004 a vstupuje v platnost dne 1.7.2004.

nic
MS 2008
Brazílie
30.9-19.10.2008
 


  Výsledkový servis
 
» 1.liga
» Play-off 1.ligy
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Divize, kraje, okresy
 
   Komise futsalu
 
» Adresář členů
» Termínová listina 2008/09
» Odborné subkomise
» Kraje
» Okresy
» Loga ke stažení
 
   REPREZENTACE
 
Trenéři reprezentačních výběrů
Futsal "A"
Zápasy 2008
Zápasy 2007
Zápasy 2006
Statistika
Další program
Futsal U-21
Zápasy 2008,
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
 
  1.liga
 
» Aktuální výsledky
» Termíny soutěže
» Los soutěže
» Obsazení rozhodčími
» Oddíly soutěže
» Statistiky
» Střelci
» Asistenti
» Kanadské bodování
» Obdržené karty
» Tabulky celkem, ...
» Všechny výsledky
» Tabulky celkem, ...
 
  Oficiální zprávy
» Změny v termínové listině (DOC)
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí STK a DK
» Rozhodnutí ORK
» Rozhodčí a delegáti
» Tabulky fair-play
» Trenérské vzdělávání
» Domácí míče klubů
» Listina sportovních hal
» Zápis z utkání
» Směrnice pro komunikaci klubů
» Směrnice pro TV a marketing
» Směrnice pro pořadatele utkání
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Poplatky za změny v term.listině
» Pravidla futsalu od 25.1.2008
» Změny v Soutěžním řádu
» Tabulka vzdáleností a kilometrovník
  Další soutěže
 
» Druhá liga "Západ"
» Druhá liga "Východ"
» U-18 a U-16
» Středoškolská liga
» Pohár ČMFS
» Nižší soutěže
 
   Historie
 
Historie - 2007/8
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2006/7
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2005/6
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2004/5
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 
Historie - 2003/4
» 1.liga
» 2.liga "Západ"
» 2.liga "Východ"
» SFL hoši, dívky
 


nic

WebToDate